03-2201 7874/ 03-2201 7875 support@psychometric.com.my

向往的大专科系

应用科学
• 生物化学
• 生物
• 化学
• 数学
• 分子科学
• 物理
建筑与建设环境学
• 建筑
• 建筑学
• 施工管理
• 估量学
• 城市规划
艺术与设计学
• 动画
• 建筑
• 服装
• 平面图形
• 发型
• 插图
• 室内
• 多媒体
• 绘画
• 摄影
生物科技
• 农业
• 食品科技
• 工业
• 医学
商科
• 会计
• 精算学
• 行政管理
• 经济学
• 金融
• 人力资源管理
• 回教金融
• 物流学
• 市场营销
媒体与大众传播
• 广告室导
• 广播
• 创意写作
• 项目管理
• 电影与电视
• 新闻撰写
• 大众传播
• 公共关系
电脑与科技
• 智能科技
• 电脑科学
• 电脑游戏科技
• 联网学
• 电脑编程
• 软件工程
教育与语言
• 辅导学
• 学前教育
• 英文
• 体能教育
• 中小学教育
• 特殊教育
工程系
• 汽车
• 航空学
• 化学
• 土木
• 电器与电子
• 能源与环境
• 机械
• 机械与机电
• 纳米科技
• 石油
• 能源
• 机械人
• 电信
环境科学
• 农业
• 动物学
• 水产养殖
• 生物多产学
• 森林学
• 地质学
• 海洋学
• 动物园管理学
健康科学
• 中医生物医学
• 中医
• 法医
• 医学
• 护理
• 营养
• 眼光学
• 药剂
• 物理治疗
• 放射学
• 语言病理学
礼待与旅游
• 邮轮管理
• 烹饪艺术
• 酒店管理
• 娱乐与休闲管理学
• 旅游学
人文与社会科学
• 人类学
• 考古学
• 历史
• 哲学
• 政治
• 义工
• 社会学
法系
• 犯罪学
• 国际关系
• 职业律师
音乐与表演艺术
• 音频制作
• 古典
• 谱曲
• 当代乐曲
• 舞蹈
• 戏剧
• 流行音乐
• 舞台表演
心理学
• 临床
• 认知
• 辅导
• 教育
• 法医
• 健康
• 职场
• 体育

你准备好了吗?

联络我们或立即报名。

Copyright © 2019 - MyUCAS Sdn. Bhd. (881918-W)

WordPress Image Lightbox Plugin